14 شهریور 1393

   قرار همین بود که بی‌خبر بیایی؟ قرار بود که همواره بی‌خبر بیایی؟ نه! تو فقط یک بار بی‌خبر آمدی. بعد از آن هم فقط یک بار، فقط یک بار بی‌خبر رفتی. این همه‌ی آن‌چه بود که می‌توانستی و تنها قرار من جایی در میانه.

/ 0 نظر / 6 بازدید